Fiskus naciąga przepisy, żeby ograniczyć ulgę

W poniższym artykule gazety Rzeczpospolita, r.pr. Mariusz Aleksandrowicz komentuje wyrok WSA w Białymstoku z 28 października 2022 r.

Warunkiem uznania ewidencji na potrzeby preferencji IP Box za prawidłową nie jest prowadzenie jej „na bieżąco”, tzn. od początku okresu, za który podatnik chce z niej skorzystać.

Spór w sprawie dotyczył możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej tzw. IP Box. We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że od listopada 2018 r. prowadzi działalność w zakresie prac programistycznych. Oprogramowanie jest tworzone i rozwijane pod potrzeby indywidualne zleceniodawcy. Informatyk tłumaczył, że za lata 2019- 2021 oraz kolejne zamierza korzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5 proc. do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o PIT.

W prowadzonej ewidencji pozaksięgowej dokonuje wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Będą to majątkowe prawa autorskie do oprogramowania. Podatnik chciał się upewnić czy będzie miał prawo do preferencji.

Fiskus potwierdził, że opisane prace polegające na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej. A dochód osiągany z praw IP Box będzie mógł podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5 proc. Zastrzegł jednak, że dotyczy to tylko dla okresu, od którego prowadzona jest ewidencja, czyli od 1 stycznia 2021 r. Powodem tego ograniczenia było nieprowadzenie odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, do którego podatnik zaskarżył interpretację uwzględnił jego skargę. Jego zdaniem nie sposób zgodzić się, że warunkiem koniecznym do skorzystania z preferencyjnej stawki jest obowiązek prowadzenia na bieżąco ewidencji do każdego kwalifikowanego IP.

W świetle orzecznictwa przepisy art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy o PIT nie określają terminu sporządzenia ewidencji. I choć nie ulega wątpliwości, że podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box, mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskaniem tych dochodów. To jednak przepisy o IP Box nie narzucają konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji.

Jak podkreślił WSA dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5 proc. oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu. Ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągać wskazany cel. Jeżeli ten cel spełnia należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty. Jeżeli ewidencja spełnia wskazany cel na dzień dokonania rozliczenia to nie można jej uznać za prowadzoną w sposób nieprawidłowy.

Sąd zauważył, że skarżący prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PIT. Co oznacza, że zawiera ona wszelkie elementy wskazane ustawowo i dzięki niej możliwe jest wyodrębnienie wszystkich kategorii. Na bieżąco czyni to od 1 stycznia 2021 r. Niemniej, jeśli ewidencja umożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5 proc. i sporządzenie w terminie zeznania podatkowego czy też jego korekty, to nie można jej uznać za prowadzoną nieprawidłowo, tylko z tego powodu, że nie była prowadzona na bieżąco.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 28 października 2022 r.

Sygnatura akt: I SA/Bk 350/22

KOMENTARZ EKSPERTA

Mariusz Aleksandrowicz - radca prawny FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp.k.

Analizowany wyrok wpisuje się w linię orzecznictwa Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w zakresie korzystnej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykładni przepisów określających warunki dotyczące ewidencji, których spełnienie konieczne jest dla skorzystania z opodatkowania dochodów w tak zwanym systemie IP Box. Należy zgodzić się, że przepis nakazujący stosowanie tej ewidencji przez podatników zobowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie zawiera wymogu by ewidencja ta była prowadzona na bieżąco. Można w zasadzie stwierdzić, że ustawodawca nie wprowadził żadnego wymogu co do formy tej ewidencji i zasady dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mają zastosowania do tej ewidencji. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe, gdyż ewidencja taka jest elementem ewidencji księgowej. Wyrok ten jest też interesujący z innej przyczyny, gdyż wskazuje na sposób w jaki ustawodawca wprowadza zmiany do systemu podatkowego. Często są to przepisy mało precyzyjne i można powiedzieć szczątkowe, które dla stosowania w praktyce wymagają obszernych urzędowych objaśnień wydawanych przez Ministra Finansów. Tak jest także w przypadku przepisów o IP Box, gdzie objaśnienia te liczą 86 stron. Mimo tej obszerności nie stanowią one dla podatnika wystarczającej podstawy dla podjęcia decyzji co do możliwości skorzystania z opodatkowania dochodu w tym systemie, gdyż jak Sąd wskazał w tych objaśnieniach znajduje się rekomendacja, aby podatnicy dla uzyskania ochrony prawnopodatkowej występowali o indywidualne interpretacje podatkowe.

W takiej sytuacji, gdy podatnik stosując się do tych rekomendacji występuje o taką interpretację, nie można wymagać od niego aby przed wystąpieniem o nią zaczął prowadzić ewidencję konieczną dla skorzystania z rozwiązania przewidzianego dla IP Box, a w istocie do tego się sprowadza stanowisko zawarte w zaskarżonej przez podatnika interpretacji indywidualnej.

Źródło: Rzeczpospolita

Artykuł.pdf578.46 KB